top of page
NetWorking

NetWorking

CCNP,CCIE,CCNA CISCO

Networking Administrator

כל נותן שירות נבחן ברמה טכנית ובדיקת רקע מקיפות

ניתן להקשיח דרישות סף לנותן השירות

פרטי נותני השירות ומקבל השירות יתבצעו באופן דיסקרטי


  • רשת מקומית הנקראת LAN – רשת זו מתפשרת על אזור קטן יחסית ושמה הוא ראשי התיבות של Local Area Networkכלומר, רשת מקומית. רשת זו יכולה לכלול בתוכה מספר קטן של משתמשים ונהוג לעשות בה שימוש בבית, במשרדים קטנים, בבית הספר, בסניפים של חברות ועוד. מאפיין עיקרי של רשת זו הוא הסמיכות של הרכיבים והמחשבים אחד לשני.

  • רשת רחבה הנקראת WAN – רשת זו מתפרשת על אזורים גדולים יחסית ושמה הוא ראשי התיבות של Wide Area Network כלומר רשת רחבה. בדרך כלל, רשת זו כוללת מספר גדול של משתמשים והיא גם מתפרשת על אזור גדול יותר, כמו למשל רשת סניפי חברת גוגל העולמית, רשת של סניפי בנק הנמצאים בפריסה ארצית וכיוצא בכך. למעשה רשת WAN מורכבת מרשתות LAN המחוברות אחת לשנייה ומקושרות ביניהן.

מתוך שני סוגי רשתות אלו נגזרות רשתות נוספות והן:

  • רשת WLAN (רשת מקומית אלחוטית) – מדובר ברשת מקומית (LAN) בה המחשבים מחוברים על ידי חיבור אלחוטיWireless) ) בניגוד לרשת המסורתית בה המחשבים מחוברים על ידי כבלים.

  • רשת WPAN (רשת אישית אלחוטית) – כאן מדובר ברשת אלחוטית אשר לרוב מכסה שטחים קטנים מאוד כמו למשל תקשורת Bluetooth.

  • רשת WWAN (רשת רחבה אלחוטית) – מדובר ברשת רחבה (WAN) בה המחשבים מחוברים בחיבור אלחוטי. במקרה הזה הרשת האלחוטית מכסה שטחים גדולים, לדוגמה רשת סלולרית.

123-456-7890

bottom of page